Uusioperheissä lasten elinkustannusten huomioiminen

Uusioperheet ovat nykyään hyvin yleisiä Suomessa. Mikäli toinen uusioperheen vanhemmista harkitsee velkajärjestelyyn hakeutumista, saattaa mieleen tulla kysymys siitä, että otetaanko uuden aviopuolison lapset ja heidän elinkustannuksesta jollakin tavoin velkajärjestelyn maksuohjelmassa huomioon.

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain lähtökohtana on, että velallisen maksuvaraa laskettaessa kukin tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti huomioon ottaen velallisen ja hänen perheensä yksilölliset tarpeet. Edellä todetuista lain säännöksistä, esitöistä ja oikeuskirjallisuudesta voi tehdä johtopäätöksen, että keskeisessä asemassa asian arvioinnissa ovat tosiasialliset olosuhteet, eikä velallisen tuloista tehtävät vähennykset rajoitu yksinomaan velallisen lakisääteiseen elatusvelvollisuuteen. Näin ollen velallisen maksuvarassa voidaan tietyissä tilanteissa huomioida myös muita perheen kuluja. Maksuvaraa koskevassa laskelmassa tulisi kuitenkin noudattaa yhdenmukaisia periaatteita ja kohdella perheitä tosiasiallista tilannetta vastaavasti.

Velallisen maksuvaraa laskettaessa on huomioitava myös osuus tämän aviopuolison lasten elinkustannuksista. Velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen mukaiset lasten välttämättömät elinkustannukset vähennettynä lapsilisillä ja elatusavuilla/- tuilla on näin ollen jaettava puolisoiden nettotulojen mukaisessa suhteessa.

Scroll to Top