Käyttöehdot

Palvelun velkajarjestelyyn.fi käyttöehdot (Päivitetty viimeksi 10.10.2023)

1. Yleistä

Näitä palveluiden käyttöehtoja sovelletaan Lakiasiantoimisto Laatu Laki Oy ylläpitämään velkajarjestelyyn.fi verkkopalveluun. Käyttämällä velkajarjestelyyn.fi palveluja, käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi.

2. Palvelun sisältö

Lakiasiantoimisto Laatu Laki Oy:lla on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana

normaalia toimintaansa. Lakiasiantoimisto Laatu Laki Oy:lla on milloin tahansa oikeus

lopettaa palvelun tuottaminen. Lakiasiantoimisto Laatu Laki Oy ei vastaa palvelussa

olevista virheellisistä, puutteellisista tai tulkinnanvaraisista tiedoista tai näiden käyttäjälle

mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

3. Palvelun käytettävyys

Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy ei vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta

eikä virheettömästä toiminnasta. Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy ei vastaa palvelussa

ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden

aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä

kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy:lla on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen,

uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-,

asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu

viranomaismääräys sitä edellyttää.

4. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua

Käyttäjä saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti oikeuden käyttää palvelua. Käyttäjä saa

käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa.

5. Oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet ovat Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy:lla. Käyttäjä ei saa mitään

palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja

mahdollisten muiden erikseen annettujen palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

6. Henkilötiedot

Käyttäjä sitoutuu antamaan Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy:lle palvelun käytön

edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy:lle. Jos käyttäjä ei ilmoita kaikkia tarpeellisia henkilö- tai muita tietoja, Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy:lla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta. Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy:lla on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja tietosuojalain, EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy:n asiakasrekisteriin.

7. Maksullinen palvelu

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun

Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy:lle palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla. Maksu on

suoritettava viimeistään eräpäivänä, muussa tapauksessa Lakiasiaintoimisto Laatu Laki

Oy:lla on yksipuolisesti oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta.

8. Tietoturva

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy säilyttää kaikki käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä

tiedot luottamuksellisina. Lakiasiaintoimisto Laatu Laki Oy järjestää palvelunsa tietoturvan

yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien

pääsyn tietojärjestelmiinsä.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta

mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti

sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena

Helsingin käräjäoikeudessa.

10. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti

tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Scroll to Top