Väliaikainen este

Seuraavaksi kerromme tyytyväisten asiakkaidemme tapauksen.

Aviopuolisot Lasse ja Kaisa (nimet muutettu) hakivat kauttamme velkajärjestelyä ja käräjäoikeus sen heille molemmille myönsi.

Lassen tilanne oli hankala, sillä hänellä oli niin kutsuttu väliaikainen este, koska hän oli juuri aloittamassa opinnot. Velkajärjestelylaissa puhutaan väliaikaisesta esteestä, jolla tarkoitetaan tilannetta, joka on väliaikainen ja tämä estää velkajärjestelyn myöntämisen. Velkajärjestelyn epääminen aiheutuu siitä oletuksesta, että tulevaisuudessa henkilön valmistuttua, hän pääsee töihin ja pystyy näin ollen maksamaan velkansa.

Väliaikainen este on tavallisesti sellainen, että velkojat siitä lausuvat ja vaativat velkajärjestelyn hylkäämistä. Lassen tapauksessa otimme asiaan etukäteen siinä määrin kantaa, että yksikään velkoja ei lausunut velkajärjestelyhakemuksesta. Torppasimme jokaisen perusteen etukäteisesti, minkä velkojat olisivat voineet esittää ja näin ollen hakemuksen käsittely oli huomattavasti normaalia nopeampaa.

” 9 a § (19.12.2014/1123)
Velkajärjestelyn estyminen väliaikaisesta syystä

Jos velallisella ei väliaikaisena pidettävästä syystä ole maksuvaraa tai velallinen ei sellaisen syyn vuoksi kykene maksuvarallaan maksamaan tavallisia velkojaan vähäisenä pidettävää määrää enempää, velkajärjestelyä ei voida myöntää. Syyn väliaikaisuutta ja maksuvaran määrää arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti velallisen ansaintamahdollisuudet. Syytä ei voida pitää väliaikaisena, jos maksuvaran puuttuminen tai vähäisyys johtuu työttömyydestä, joka on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin kestänyt yli 18 kuukautta.”

Kaisalla oli myös esteeksi laskettava peruste, koska hän oli käyttänyt lainojaan niin sanottuihin ylellisyyksiin, tässä tapauksessa esimerkiksi lomamatkaan. Koska saimme Lassen velkajärjestelyhakemuksen läpi, oli Kaisan kohdalla myös erittäin hyvät edellytykset saada myöntävä päätös velkajärjestelyhakemukselle. Aviopuolisoille myönnetään pääasiassa molemmille samaan aikaan velkajärjestely, sillä on tarkoituksenmukaista, että koko talouden velkatilanne tasapainotetaan kerralla.

Scroll to Top