Maksuohjelman oikeusvaikutukset

Velalliselle vahvistettu maksuohjelma kertoo, miten velallisen suoritusvelvollisuus velkojia kohtaan määräytyy. Maksuohjelmassa vahvistetaan velalliselle maksuaikataulu ja muut yksityiskohdat, joita hänen tulee noudattaa koko velkajärjestelyn keston ajan. Maksuohjelman vahvistamisella on niin sanottuja oikeusvaikutuksia, eli sen vahvistaminen vaikuttaa velallisen ja velkojien oikeussuhteisiin, kuten milloin, kenen ja kuinka paljon velkaa maksetaan. Maksuohjelman oikeusvaikutukset täsmennetään tarkemmin velkajärjestelylain 40.1 §:ssä seuraavasti: […]

Maksuohjelman oikeusvaikutukset Read More »

Maksuohjelman raukeaminen ja sen vaikutukset

Velkajärjestelylain 42.4 § määrittelee perusteet, jonka mukaan maksuohjelma voidaan määrätä raukeamaan tuomioistuimen toimesta. Tuomioistuin voi määrätä velallisen maksuohjelman raukeamaan velkojan hakemuksesta, jos: 1) velallinen on olennaisesti laiminlyönyt maksuohjelman noudattamisen ilman hyväksyttävää syytä; 2) maksuohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka olisivat estäneet velkajärjestelyn, jos ne olisivat olleet tiedossa velkajärjestelystä päätettäessä; tai 3) velallinen on vaarantanut maksuohjelman

Maksuohjelman raukeaminen ja sen vaikutukset Read More »

Maksuohjelman muuttaminen omistusasunnon kannalta

Velallinen saa velkajärjestelyssä säilyttää omistusasuntonsa, jos hän kykenee maksamaan omistusasuntoa rasittavan vakuusvelan ja tavallisten velkojen vähimmäiskertymän, jos niitä on. Asunnon arvo velkajärjestelyn alkaessa määrittä vakuusvelan suuruuden ja vaikuttaa myös tavallisten velkojen vähimmäiskertymän määrään. Asunnon arvo siis vaikuttaa velallisen maksuvelvollisuuksiin. Jos asunnon arvo muuttuu velkajärjestelyn aikana, herää kysymys tarpeesta muuttaa velallisen maksuohjelmaa. Tällaisessa tilanteessa tulee arvioida,

Maksuohjelman muuttaminen omistusasunnon kannalta Read More »

Maksuohjelman pituudesta

Jos velallisen maksuvelvollisuus on kokonaan poistettu maksuvaran puuttumisen vuoksi, maksuohjelma vahvistettaisiin viiden vuoden pituiseksi. Myös silloin, kun maksuohjelma on vahvistettu esteestä huolimatta, ohjelman kesto olisi viisi vuotta. Vain jos velalliselta puuttuu pysyvästi maksukyky, edellä mainittujen ohjelmien kesto voisi olla viittä vuotta lyhyempi. Maksukyky voi puuttua pysyvästi sairauden, iän tai muun vastaavan syyn vuoksi. Pääsääntö maksuohjelman

Maksuohjelman pituudesta Read More »

Maksuohjelman muuttaminen, kun kyseessä asunnonsäilytysohjelma

Asunnon arvo muuttuuAsunnon arvon muutos ei voi vaikuttaa vakuusvelan määrään, koska se määräytyy aloittamishetkellä olleen vakuuden arvon mukaan. Vakuusvelan määrä ei voi nousta eikä laskea. Samoin arvon muutos ei voi vaikuttaa tavallisten velkojen vähimmäiskertymän määrään, vaikka sitä ei suoranaisesti laissa olekaan sidottu velkajärjestelyn alkamisajankohtaan. Eri asia on, jos asunnon arvon muutos tulee ajankohtaiseksi asunnon myynnin

Maksuohjelman muuttaminen, kun kyseessä asunnonsäilytysohjelma Read More »

Autosta velkajärjestelyssä

Pääsääntöisesti velallinen voi säilyttää auton velkajärjestelyssä, jos sen katsotaan kuuluvan perusturvaan. Auton katsotaan kuuluvan perusturvaan, jos se on työväline, tai velallinen tarvitsee autoa toimeentulonsa turvaamiseksi. Tyypillisin tilanne on, jos verottaja on hyväksynyt työmatkakulut oman auton käytön mukaan, jolloin auton voidaan katsoa kuuluvan perusturvaan. Velkajärjestelyissä auto voidaan katsoa kuuluvan perusturvaan myös silloin, kun verottaja ei myönnä

Autosta velkajärjestelyssä Read More »

Palvelun toiminta

Olemme yksityinen velkajärjestelypalvelu, jonka huippuammattilaiset hoitavat velkajärjestelyn hakemisen sinulle. Hakemuksen ja muun prosessin hoitavat lakimiehet, joilla on vuosien ja satojen velkajärjestelyjen kokemus. Palvelumme toimii seuraavalla tavalla: Tarkistuta velkajärjestelyn hakemisen edellytykset lakimieheltä. Täytä lomake täällä: https://velkajarjestelyyn.fi/velkajaumlrjestelylomake.htmlTämä palvelu maksaa 50 euroa. Mikäli edellytykset täyttyvät haetaan sinulle velkajärjestelyä eli lakimiehemme laativat sinulle velkajärjestelyhakemuksen.Tämä on maksullinen palvelu ja maksaa 1000 euroa. Mikäli

Palvelun toiminta Read More »

Korona ja velkajärjestely

Suomalaisten maksuvaikeudet ja velkakierteet alkavat usein yllättävistä tapahtumista. Koronaviruksen seurauksena aiheutuu ja on aiheutunut monille suomalaisille taloudellisia haasteita. Lomautukset ovat yleisiä sekä yksityisellä että julkisella puolella. Lyhyenkin aikaa kestävä lomautus saattaa vaikeuttaa merkittävästi laskujen maksua, ellei sukanvarressa ole ylimääräistä yllätysten varalle ole. Kevät osoitti jo sen, miten merkittävästi koronavirus aiheutti vaikeuksia sekä yrityksille että yksityishenkilöille.

Korona ja velkajärjestely Read More »

Velkajärjestelyn maksuvelvollisuus verrattuna ulosottoon

Velkoja voi hakea saatavansa pakkotäytäntöönpanoa ulosottoviranomaiselta yleensä vain, jos hänellä on lainsäädännössä määrätty ulosottoperuste (ulosottokaari 3 luku 1 §). Yksityisoikeudellisissa velkomuksissa on täytäntöönpanon perusteena tavallisesti tuomio, maksamismääräys taikka lainhakupäätös. Verot ja julkiset maksut saadaan periä ulosottoviranomaisen avulla ilman tuomiota tai päätöstä sen asiakirjan nojalla, joka osoittaa ne oikeaksi. Tämän ohella voidaan erinäiset muut velvoitteet, kuten

Velkajärjestelyn maksuvelvollisuus verrattuna ulosottoon Read More »

Takaajan vastuu velkäjärjestelyssä

Allekirjoittaessaan takaussitoumuksen takaaja lupautuu vastuuseen toisen henkilön eli päävelallisen velan maksamisesta. Jos samassa velassa on kaksi tai useampia takaajia, he vastaavat velasta yhteisvastuullisesti. Lähtökohtana on, että kukin heistä vastaa koko velan suorittamisesta velkojalle, ellei muunlaisesta vastuunjaosta ole sovittu. Velkoja voi siis periä takausvelkaa keneltä tahansa takaajalta, joko vain yhdeltä tai heiltä kaikilta.​Milloin velkoja voi kääntyä

Takaajan vastuu velkäjärjestelyssä Read More »

Scroll to Top