Asun ulkomailla – Voinko saada velkajärjestelyn Suomesta?

Otsikon kysymys on sellainen, jota meiltä kysytään aina tasaisin väliajoin. Vuonna 2017 velkajärjestelylakiin tuli pykälä, joka sääntelee kansainvälisestä toimivallasta. Lain pykälän mukaan Velkajärjestely voidaan myöntää henkilölle, jonka pääintressien keskus on Suomessa. Pääintressien keskuksen määräytymisestä säädetään maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa.

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Yksityishenkilön velkajärjestely voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, jonka pääintressien keskus on Suomessa. Pääintressien keskus on paikka, jossa velallinen hallinnoi säännöllisesti intressejään ja joka on kolmansien osapuolten, eli tässä tapauksessa esimerkiksi velkojien todettavissa. Kun on kyse velkajärjestelyä hakevasta eli yksityishenkilöistä, pääintressien keskuksen oletetaan olevan henkilön vakinainen asuinpaikka.
Huomionarvoista on, vaikka velallinen työskentelisi osan vuodesta ulkomailla, mutta hänen kotinsa olisi Suomessa, ei ulkomailla työskentely toimi esteenä velkajärjestelyn myöntämiselle.

Jokainen tapaus on aina omanlaisensa ja arviointi edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Scroll to Top