Velkajärjestelyn hylkääminen

Velkajärjestelyhakemus voidaan hylätä, jos asian käsittelyn aikana käy ilmi, että velkajärjestelyyn ei ole edellytyksiä tai sille on este. Hylkäävästä päätöksestä voi velallinen valittaa.

Velkajärjestelyn aloittamisen oikeusvaikutukset lakkaavat pääsäännön mukaan silloin, kun hakemus hylätään. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä, että oikeusvaikutukset ovat voimassa, kunnes päätös on lainvoimainen tai asiassa määrätään toisin.

Oikeusvaikutusten lakkaamisen seurauksena voi olla esimerkiksi velallisen asunnon realisointi sinä aikana, kun asia on vireillä hovioikeudessa (jollei hovioikeus määrää väliaikaista täytäntöönpanokieltoa).

Jos hovioikeus katsoo, että velkajärjestely olisi tullut myöntää, velalliselle tulee vahvistaa maksuohjelma. Jollei asiassa jo laadittua maksuohjelmaa jostakin syystä (esim. ohjelman riitaisuus) voitaisi vahvistaa, asia voidaan palauttaa alioikeuteen käsiteltäväksi.

Lähde: Pauline Koskelo – yksityishenkilön velkajärjestely.

Scroll to Top