Takaajan vastuu velkäjärjestelyssä

Allekirjoittaessaan takaussitoumuksen takaaja lupautuu vastuuseen toisen henkilön eli päävelallisen velan maksamisesta. Jos samassa velassa on kaksi tai useampia takaajia, he vastaavat velasta yhteisvastuullisesti. Lähtökohtana on, että kukin heistä vastaa koko velan suorittamisesta velkojalle, ellei muunlaisesta vastuunjaosta ole sovittu. Velkoja voi siis periä takausvelkaa keneltä tahansa takaajalta, joko vain yhdeltä tai heiltä kaikilta.

Milloin velkoja voi kääntyä takaajan puoleen?

Takauksia on kolmenlaisia. Takauslajista riippuen velkoja voi periä velkaa takaajalta eri tavoin:

1. Omavelkainen takaus on ankarin takauksen muoto, sillä takaaja vastaa velasta samoin kuin päävelallinen (eli kuten omasta velastaan). Velkoja voi periä velan takaajalta heti sen eräännyttyä.

2. Toissijaisessa takauksessa takaaja vastaa velasta vain, jollei suoritusta saada ensin päävelalliselta. Velan erääntymisen jälkeen velkaa täytyy periä ensin ainoastaan päävelalliselta. Takaajan puoleen voidaan kääntyä vasta sitten, kun päävelallinen on ensin todettu maksukyvyttömäksi esimerkiksi ulosotossa

3. Täytetakauksessa velan vakuutena on ensisijaisesti pantti. Takaajalta velkaa voidaan periä vasta sen jälkeen, kun velkoja on realisoinut pantin eikä pantti ole kattanut koko jäljellä olevaa velkaa. Esimerkiksi asuntolainoissa takaus on aina täytetakaus, jolloin asunto on ensin myytävä, ja siitä saadut rahat käytettävä lainan maksuun.

Takaajalla on takautumis- eli regressioikeus. Mitä se tarkoittaa?

Regressioikeus merkitsee sitä, että takaajalla on oikeus periä päävelalliselta se, mitä hän on takaajana joutunut tämän puolesta maksamaan velkojalle. Velassa voi olla useita takaajia. Takaajien keskinäinen vastuu on ns. pääluvun mukainen, jolloin takausvastuu jakautuu tasan kaikkien takaajien kesken. Jos yksi takaajista on kuitenkin maksanut enemmän kuin oman osuutensa, hänelle syntyy jälleen regressoikeus eli hän voi periä muilta takaajilta oman osuutensa ylimenevää summaa.

Takausvastuu päättyy kun päävelkakin päättyy

Takausvastuusta voi toisinaan vapautua sillä, että päävelka vanhentuu tai velkoja vapauttaa päävelallisen velasta. Poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jossa päävelallinen on saanut yksityishenkilön velkajärjestelyn. Silloin takaajalle jää vastuu kaikesta siitä loppuvelasta, jota päävelallinen ei pystynyt maksuohjelmassaan maksamaan. Velkajärjestelyn johdosta myös takaajan takautumis- eli regressioikeus päävelallista kohtaan supistuu.

Scroll to Top