Maksuohjelman oikeusvaikutukset

Velalliselle vahvistettu maksuohjelma kertoo, miten velallisen suoritusvelvollisuus velkojia kohtaan määräytyy. Maksuohjelmassa vahvistetaan velalliselle maksuaikataulu ja muut yksityiskohdat, joita hänen tulee noudattaa koko velkajärjestelyn keston ajan. Maksuohjelman vahvistamisella on niin sanottuja oikeusvaikutuksia, eli sen vahvistaminen vaikuttaa velallisen ja velkojien oikeussuhteisiin, kuten milloin, kenen ja kuinka paljon velkaa maksetaan. Maksuohjelman oikeusvaikutukset täsmennetään tarkemmin velkajärjestelylain 40.1 §:ssä seuraavasti:

“Kun maksuohjelma on vahvistettu, velkajärjestelyn piiriin kuuluvien velkojen ja muiden maksuohjelmassa säänneltyjen oikeussuhteiden ehdot määräytyvät ohjelman mukaisesti. Ohjelman keston päättymisestä huolimatta velallisen maksuohjelmassa määrätty maksuvelvollisuus säilyy siltä osin kuin sitä ei ole täytetty. Maksuohjelmassa määrätyille suorituksille ei viivästyksen vuoksi kerry korkoa. Velallisen omaisuuteen kohdistuva, velkajärjestelyn piiriin kuuluvaan velkaan perustuva ulosmittaus raukeaa, kun maksuohjelma on lainvoimaisesti vahvistettu. Sama koskee muuta sellaiseen velkaan perustuvaa täytäntöönpanoa. Sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä maksuohjelman keston aikana.”

Sen jälkeen kun maksuohjelma on vahvistettu, veloille tulevat voimaan uudet ehdot. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmat velallisen ja velkojan velkasuhdetta koskevat ehdot eivät ole enään voimassa, vaan maksuohjelma määrää uudet ehdot. Velkajärjestelylain 26.3 §:n mukaan velkajärjestely ei vaikuta velkojan esinevakuusoikeuden pysyvyyteen tai sisältöön. Tämä tarkoittaa sitä, että velkajärjestelyn alkaminen ei poista velkojan oikeutta esimerkiksi pantattuun esineeseen. 

Velkajärjestelylain 40.1 §:ssä mainitaan, että velallisen maksuohjelmassa määrätty maksuvelvollisuus säilyy maksuohjelman päätyttyä siltä osin kun velallinen ei ole sitä täyttänyt. Toisin sanoen, velallisen tulee täyttää hänelle määrätty maksuohjelma, jotta hän vapautuu veloista, jotka on jäänyt maksamatta maksuohjelman päätyttyä. Kun maksuohjelma on vahvistettu, velallisen omaisuuteen kohdistuva ulosmittausoikeus taikka muun lainen täytäntöönpano ei ole enään voimassa. 

Maksuohjelman vahvistamisen jälkeen velallinen ei voi tehdä velkajärjestelyn piiriin kuuluviin velkoihin liittyviä suorituksia. Toisin sanoen, velallinen ei voi maksaa näitä velkoja itsekseen, vaan hänen tulee seurata sitä, mitä maksuohjelmassa määrätään. Jos velallinen tekee sopimuksen, jossa hän sopii tekevänsä suorituksia velkajärjestelyn piiriin kuuluvista veloista se on mitätön. Jos sopimus perustuu siihen, mitä maksuohjelmassa määrätään, se ei kuitenkaan ole mitätön. Tällaisista sopimuksista määrätään velkajärjestelylain 40.3 §:ssä seuraavasti:

“Sitoumus tai sopimus, jonka mukaan velallisen on tehtävä velkajärjestelyn piiriin kuuluvaan velkaan perustuva tai siihen liittyvä suoritus, on mitätön, jollei suoritusvelvollisuus perustu vahvistettuun maksuohjelmaan tai tämän lain säännöksiin. Maksuohjelman päätyttyä velallinen voi kuitenkin vapaaehtoisesti suorittaa velkajärjestelyn piiriin kuuluvia velkoja.”

Oikeusvaikutukset, joita maksuohjelman vahvistamisesta aiheutuu, koskevat ainoastaan niitä velkoja, jotka kuuluvat velallisen velkajärjestelyn piiriin. Esimerkiksi sakko, jonka velallinen on saanut ja joka ei kuulu velkajärjestelyn piiriin voidaan periä velalliselta. Tästä voi kuitenkin seurata maksuohjelman raukeaminen. 

Kun maksuohjelma on vahvistettu, velkojilla, joiden velat kuuluvat velallisen velkajärjestelyn piiriin, on oikeus saada velkajärjestelyn kannalta tarpeellista tietoa, joka on normaalisti salassa pidettävää tietoa. Velkajärjestelylain 84.1 §:n mukaan velallisen velkojilla on oikeus saada veroviranomaiselta velkajärjestelyn kannalta tarpeelliset velallisen verotusta koskevat tiedot sekä tiedot työvoimaviranomaiselta siitä, onko velallinen ilmoittautunut työvoimatoimistoon, onko hänelle tarjottu työtä ja onko hän kieltäytynyt työstä. Tietojen avulla velkojat voivat tarkistaa, että velallinen ei ole laiminlyönyt maksuohjelmaan perustuvia velvollisuuksiaan. Sitten, kun velallinen on täyttänyt maksuohjelmaan perustuvan maksuvelvollisuuden, velkojilla ei ole enään oikeutta saada tällaista tietoa. 

Velkajärjestelylain 84.2 §:n mukaan ulosottomies voi, jos siihen on erityistä syytä, velkojan vaatimuksesta maksuohjelman aikana selvittää velallisen taloudellista asemaa noudattaen soveltuvin osin, mitä ulosottokaaren 3 luvussa säädetään. Ulosottomiehen tulee harkita tapauskohtaisesti, onko tällaisen selvityksen tekemiselle erityistä syytä. Ulosottokaaren 3 luvun 66.1 §:n mukaan: 

“Sivullisen on kysyttäessä ilmoitettava ulosottomiehelle:

1) onko hänellä velalliselle kuuluvaa omaisuutta hallussaan tai muutoin määräysvallassaan ja omaisuuden laatu;

2) onko velallisella häneltä tai hänellä velalliselta saatavia ja saatavien peruste ja määrä sekä saatavia koskevien tilien maksuliike ja velallisella olevat tilin käyttöoikeudet;

3) onko hän tehnyt velallisen kanssa tai tämän hyväksi sellaisen oikeustoimen, jolla saattaa olla merkitystä etsittäessä velallisen omaisuutta, ja oikeustoimen sisältö;

4) velallisen saamaa tuloa ja luontoisetuja koskevat tiedot, työaikaa koskevat tiedot, tulon maksamisen perusteet sekä velallisen yhteystiedot, jotka hänellä on tiedossaan työnantajana tai tulon maksajana;

5) velallisen osoite- ja puhelintiedot samoin kuin muut yhteystiedot, jotka hänellä on tele- tai postitoiminnan harjoittajana.”

Maksuohjelman täytäntöönpano 

Jos velallisen maksukyky maksuohjelman aikana heikkenee niin paljon, että hän ei kykene suoriutumaan maksuohjelmassa määrätystä maksuaikataulusta, velallinen voi sopia velkojien kanssa uuden maksuaikataulun. Jos tällaista sopimusta ei ole kuitenkaan tehty velallisen maksuohjelman laiminlyönnin jälkeen, velkojalla on oikeus vaatia maksuohjelman nojalla sen täytäntöönpanoa. 

Jos velallinen ei ole maksanut velkojaan maksuohjelman mukaisesti vakuusvelkojalle sekä tällaisesta laiminlyönnistä on kulunut yli kolme kuukautta eikä velallinen ole vieläkään maksanut velkoja maksuohjelman mukaisesti, velkojalla on oikeus panna täytäntöön esinevakuusoikeutensa. Toisin sanoen, laiminlyönnin ollessa käsillä velkojalla on oikeus ottaa vakuutena oleva esine takaisin tai muuttaa sellainen esine rahaksi maksun saamiseksi. Jos velallinen laiminlyö maksuvelvollisuutensa sellaista velkojaa kohtaan, jolla ei ole vakuusoikeutta velallista kohtaan, velkojalla on oikeus vaatia täytäntöönpanoa. Tästä säädetään velkajärjestelylain 42.2 §:ssä seuraavasti:

“Jos velallinen laiminlyö maksuohjelman mukaisen suorituksen muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle velkojalle (vakuusvelkoja), velkoja voi maksuohjelman nojalla vaatia täytäntöönpanoa niin kuin ulosottolaissa säädetään, kun suorituksen laiminlyönnistä on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta ja suoritus on edelleen maksamatta. Velkoja voi tällöin vaatia koko ohjelmalla tulevan kertymän perimistä. Täytäntöönpano jatkuu, kunnes velkoja pyytää ulosmittauksen peruuttamista tai velallinen on suorittanut maksuohjelman mukaan erääntyneet suoritukset velkojalle ja saattaa uskottavaksi, että hän vastaisuudessa noudattaa maksuohjelmaa. Jos velalliselta ulosmitatun omaisuuden myynnistä on kuulutettu, omaisuus voidaan myydä, jollei velkoja pyydä ulosmittauksen peruuttamista.” 

Velkojan vaatimassa täytäntöönpanossa noudatetaan ulosottokaaressa määrättyjä säännöksiä. Ulosmittaus on mahdollista ainoastaan silloin, kun velallisella on sellaista varallisuutta, jonka voi ulosmitata velkojen maksamiseksi. Ulosmitattu varallisuus käytetään sen velkojan velkojen maksamiseen, joka vaati täytäntöönpanoa. Täytäntöönpano loppuu vasta silloin, kun velkoja pyytää sen peruuttamista tai velkojalle on maksettu ne saatavat, jotka ovat erääntyneet maksuohjelman mukaan ja velallinen lupaa noudattaa maksuohjelmaa. 

Jos ulosmitatusta omaisuudesta kertyy enemmän varoja, kuin mitä tarvitaan velkojan velkojen maksamiseen, ylijäämä jää ulosottomiehen haltuun. Ulosottomies säilyttää nämä varat, jos niitä on mahdollista käyttää velallisen muiden velkojen maksamiseen. Maksuohjelma ei pääty vaikka ulosoton avulla velat voidaan maksaa jo ennen maksuohjelman määrättyä päättymisaikaa. Velallinen ja velkoja voivat kuitenkin sopia erikseen, että maksuohjelma päättyy tällöin.

Scroll to Top