Aluehallintovirasto on peruuttanut perintäyhtiö Alektum Oy:n toimiluvan

Monelle velalliselle tuttu perintäyhtiö Alektum Oy on saanut 10.1.2019 päätöksen aluehallintovirastolta, jossa perintätoiminta on pitänyt lopettaa samasta päivämäärästä alkaen.  Etelä-Suomen aluehallintovirasto on peruuttanut Alektum Oy:n toimiluvan harjoittaa perintätoimintaa. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Päätöksiä toimiluvan peruuttamisesta on kuitenkin muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätöksessä on katsottu, että perintäyhtiön toiminnassa on ilmennyt toistuvasti vakavia puutteita, ja perintäyhtiö on osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta lakia, hyvää perintätapaa ja valvovan viranomaisen päätöksiä kohtaan. Alektum Oy on mm. perinyt riitautettuja saatavia, antanut velalliselle harhaanjohtavaa tietoa sekä jatkanut lainvastaisten perintäkulusaatavien perintää. Alektum Oy on jatkanut lainvastaista menettelyä aluehallintoviraston antamien varoitusten jälkeen. Perintälupalain mukaan aluehallintoviraston on peruutettava toimilupa, jos perintätoiminnasta vastaava henkilö on laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia siitä, että perintätoiminnassa noudatetaan hyvää perintätapaa ja että perintätoimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti.

Tällä hetkellä Alektum Oy saa siis suorittaa vain välttämättömiä perintätoimenpiteitä, joita tarvitaan perintätoiminnan loppuun saattamiseksi. Perintäyhtiö voi vastaanottaa suorituksia maksuvaatimuksista, jotka on lähetetty ennen tiedoksisaantia, ja tilittää ne toimeksiantajalle. Luvan peruuttaminen ei vaikuta perittävien saatavien lainmukaisuuteen. Se ei myöskään poista velallisen velvollisuutta korvata velkojalle perinnästä aiheutuneet perintälain mukaiset kulut.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti, että perintätoiminnan harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Lain mukaan aluehallintoviraston on kiellettävä perintätoiminta, jota harjoitetaan ilman rekisteröintiä.

Mitä sitten perintätoiminnan harjoittaminen tarkoittaa? Perintätoiminnan harjoittamisella tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun sekä omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa. Alektum Oy voi jatkossakin periä omia, muussa kuin perintätarkoituksessa vastaanottamia, saataviaan sekä samaan konserniin kuuluvan tai saman luonnollisen henkilön määräysvallassa olevan toimeksiantajan saatavia. Tällainen toiminta ei edellytä rekisteröintiä.

Alektum Oy on ilmoittanut ettei hyväksy Aluehallintoviraston päätöstä ja ovat päättäneet valittaa siitä.

Lähde: www.avi.fi ja www.alektumgroup.fi

Scroll to Top