Hovioikeuden päätös koskien esteperustetta

Velkajärjestelyn myöntäminen yleisestä esteestä huolimatta 

Velkajärjestelylain 10 a §:n mukaan velkajärjestely voidaan 10 §:ssä säädetystä esteestä huolimatta myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen erityisesti huomioon velallisen toimet velkojen maksamiseksi, velkaantumisesta kulunut aika ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta.

Lain esitöiden mukaan velkajärjestelylain 10 a §:n soveltaminen perustuu aina kokonaisharkintaan. Kaikkien säännöksessä mainittujen seikkojen ei tarvitse puoltaa velkajärjestelyn myöntämistä. Joissain tilanteissa voi riittää, että yksi seikka puoltaa vahvasti velkajärjestelyn myöntämistä, kun taas toisissa saattaa usean puoltavan seikan lisäksi jokin merkittävä seikka olla voimakkaasti sitä vastaan ja estää velkajärjestelyn. Kysymys on aina tapauskohtaisesta kokonaisharkinnasta, jossa tuomioistuin punnitsee kunkin säännöksessä tarkoitetun osatekijän ja kokonaisarvion perusteella ratkaisee, onko velkajärjestelyn myöntämiselle painavia syitä (HE 83/2014 vp s. 56). Aikaisemmin voimassa olleen velkajärjestelylain 10 a §:n muuttamisella on tavoiteltu sitä, ettei velkajärjestelyn myöntäminen painavien syiden nojalla edellyttäisi, että velat olisivat huomattavan vanhoja. Jos velallinen olisi esimerkiksi pyrkinyt hyvittämään esteen vaikutusta tekemällä voitavansa velkojensa maksamiseksi, voitaisiin velkajärjestely myöntää, vaikka velat eivät olisi erityisen vanhoja (HE 83/2014 vp s. 55).

Painavien syiden arvioinnissa merkitystä voitaisiin antaa myös velkajärjestelyn esteen laadulle. Mitä pidemmän ajan velallinen on osoittanut vastuullisuuttaan taloudellisten asioidensa hoitamisessa, sitä painavampia syitä on velkajärjestelyn myöntämisen puolesta (HE 98/2002 vp s. 33-34).

Korkein oikeus on todennut ennakkopäätöksessään KKO 2011:76 (kohta 5), että painavien syiden arvioinnin kannalta keskeistä on se, millä tavoin velallinen on mahdollisuuksiensa puitteissa osoittanut ottavansa vastuun velkojensa hoitamisesta.
Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden päätöksen perustelut siitä, että velkajärjestelyn myöntämistä puoltaa sen merkitys velalliselle, ja että velkajärjestelyn myöntämisellä ei ole velkojien kannalta erityistä merkitystä varsinkin, kun otetaan huomioon velkajärjestelyssä velkojille tulevien suoritusten määrä. Hovioikeus katsoo, että velkaantumisesta kulunutta aikaa ei voida kokonaisuutena pitää velkajärjestelyn myöntämistä puoltavana seikkana, vaikka velkaantuminen on osaltaan tapahtunut jo vuonna 2015 ja vuonna 2017 otetuilla lainoilla on maksettu aikaisempia velkoja. Velkaantumisesta kulunut aika ei kuitenkaan puhu erityisesti velkajärjestelyn myöntämistä vastaan.

Hakija on kouluttautunut ammattiin, saanut vakituisen työpaikan ja hankkinut itselleen myös lisätyön. Hakija on lyhentänyt velkojaan merkittävällä tavalla sekä ulosotossa että vapaaehtoisesti. Hovioikeus toteaa, että Hakija on poikkeuksellisella tavalla osoittanut halua ja kykyä suoriutua veloistaan. Hakijan toimet velkojen maksamiseksi ovat jatkuneet niin pitkään, että kysymys ei ole vain väliaikaisesta vaiheesta. Toimien ajallista kestoa ei siten voida tässä tapauksessa pitää niiden merkittävyyttä vähentävänä seikkana. Hovioikeus arvioi, että velallisen toimet kokonaisuutena puoltavat erittäin vahvasti, eivätkä vain osittain, velkajärjestelyn myöntämistä asiassa.

Velkaantumiseen on osaltaan vaikuttanut lainojen helppo saatavuus. Uhkapelaamisen aiheuttamaa velkaantumista ja vanhojen lainojen maksamista uusilla lainoilla ei voida pitää hyväksyttävänä toimintana. Asiassa ei kuitenkaan ole viitteitä tarkoituksellisesta yli varojen elämisestä ja Hakija on kyennyt lopettamaan rahapelien pelaamisen. Hovioikeus katsoo, että esteperusteesta huolimatta velkaantuminen ei osoita erityisen suurta moitittavuutta.
Edellä mainittuja seikkoja kokonaisuutena arvostellen hovioikeus päätyy siihen, että asiassa on velkajärjestelylain 10 a §:ssä tarkoitettuja painavia syitä myöntää velkajärjestely esteestä huolimatta. Maksuohjelman vahvistaminen käy soveliaimmin käräjäoikeudessa.

Hovioikeuden päätöslauselma:

Käräjäoikeuden päätös kumotaan. Hovioikeus määrää Hakijan velkajärjestelyn aloitettavaksi.

Asia palautetaan Satakunnan käräjäoikeuteen, jonka tulee omasta aloitteestaan ottaa asia välittömästi käsiteltäväkseen. Velkajärjestelyn oikeusvaikutukset alkavat tämän päätöksen antamispäivänä kello 8.00.”

Ottamatta kantaa asian käsittelyyn käräjäoikeudessa näyttää siltä, että velkajärjestelyhakemuksen yhteydessä ei ole riittävällä tavalla argumentoitu painavien vastasyiden olemassaolosta ja siten asia on jouduttu viemään hovioikeuteen. Käräjäoikeuksissa on erittäin suuria laatueroja sen suhteen, mikä on yksittäisen käräjätuomarin tietotaso sekä kiinnostus velkajärjestelyasioissa. Tämän takia on kriittisen tärkeää, että velallisen avustaja, oli se yksityinen tai talous- ja velkaneuvoja, purkaa hakemuksen perusteet riittävästi osiin sekä vetoaa oikeisiin ennakkopäätöksiin, jotta käräjäoikeudella on mahdollisuus tehdä päätös hyvin argumentoitujen väitteiden perusteella.

Scroll to Top